Районна газета

Що таке оптимізація заробітку і як це впливає на розмір пенсії

Як відомо, розмір пенсії в солідарній системі залежить від страхо­вого стажу особи та заробітку чи доходу, який вона одержувала впро­довж своєї трудової діяльності та з якого було сплачено внески до Пенсійного фонду України. Основний закон, який регулює порядок обчислення пенсій у солідарній системі, - це Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон).

Пенсія за віком визначається як добуток коефіцієнта страхового стажу застрахованої особи на осучаснений  заробіток для обчислення пенсії.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000р. - за даними, що містяться в системі пер­соніфікованого обліку. На бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату - первинними документами в період до 1 січня 2016 р. для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 р. не­залежно від перерв.

Якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку для обчислення пенсії обов’язково враховується, і в подальшому в цьому випадку буде враховуватися, заробітна плата (дохід) за будь-які 60 кален­дарних місяців страхового стажу по­спіль до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв на підставі довідки  під­приємства чи архівної установи.

Якщо страховий стаж менше, ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

Тобто, якщо особа, яка звертаєть­ся за призначенням пенсії, скажімо, в грудні поточного року, наприклад, після липня 2000 р. увесь час працю­вала, розмір її пенсії буде визначати­ся із заробітку за 14 років 4 місяці, або 172 місяці, ймовірно, що не завжди в цей, період вона мала високий заробіток, тобто в деякихмісяцях коефіцієнти заробітку будуть невисокими.

А ще трапляється що в певні періо­ди (після липня 2000 р.) людина перебувала на обліку в центрі зайнятості (в період одержання допомоги, який зараховується до страхового стажу і в заробіток для обчислення пенсії враховується мінімальна заробітна плата, тобто коефіцієнти заробітку, зви­чайно, в цей період будуть мізерними.

На такий випадок Закон передбачає можливість проведення оптимізації заробітку.

Як зазначено вище, заробіток для обчислення пенсії визначається за чималий період. Так от із цього періоду Закон дозволяє вилучати (за вибором пенсіонера, або провести автоматизованим способом) періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів одержання допомоги по безробіттю незалежно від перерв та будь-якого періоду стра­хового стажу поспіль за умови, що такі періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, вра­хованого в одинарному розмірі.

Вилучається лише коефіцієнти заробітку, а стаж за ці місяці особа не втрачає. До страхового стажу вилучені періоди буде зараховано.

Тож оптимізація заробітку зав­жди сприяє підвищенню коефіці­єнтазаробітку і, як наслідок, розміру пенсії. Додатково на бажання особи може бутивилучено періоди строкової вій­ськової служби, навчання, доглядуза інвалідом I групи або дитиною інвалідом віком до 16 років, за пенсіоне­ром, який за висновком медичного закладу потребує постійного сторон­ньогодогляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 1 липня 2000 до 1 січня 2005 р.

Крім того (також понад 10% стра­хового стажу) може бути вилученоперіоди, коли особа підлягала за­гальнообов’язковому державному пенсійномустрахуванню відповідно до п. 8 (особи, які проходять строкову військовуслужбу у Збройних си­лах України), п. 13 (особи, які відповідно до законів одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) і п. 14 (один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклу­вальник, які фактично доглядають за дитиною-інвалідом, а також непра­цюючі працездатні особи, які догля­дають за інвалідом 1 групи або за престарілим, який. за висновком медичного закладу потребує постійно­го стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи, одержують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства) ст. 11 Закону.

При цьому в усіх випадках, крім того випадку, коли страховий стаж стано­вить менший період, період, за який ураховується заробітна плата, не може бути менш ніж 60 календарних місяців.

І не завжди особі вигідно вилуча­ти максимальну кількість місяців із періоду заробітку. Рідко, але все таки трапляються випадки, коли в пенсіонера заробіток був стабільно високим. У такому разі під оптимізацію може підпасти період, менший від максимального, наприклад за страхо­вого стажу 32 роки вигідно вилучити лише п’ять-шість місяців. Вилучення  більшої кількості місяців може при­звести до зменшення середнього кое­фіцієнта заробітку особи. А це неприпустимо, бо зменшить розмір пенсії.

Заступник начальника управління Галина Колесник