Районна газета

ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ

Наприкінці червня уряд затвердив нову редакцію Списків виробництв, робіт, професій, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Із Списків № 1 і № 2 було виключено керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників.

Атестація робочого місця

Результати атестації (як уперше проведеної, так і чер­гової) застосовуються для обчислення стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, упродовж п'яти років після затверджен­ня її результатів, якщо впро­довж цього часу на такому підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), які дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвер­дження права на пенсію за ві­ком на пільгових умовах про­водиться позачергова атес­тація.

Такий самий порядок засто­совується в разі припинення діяльності підприємства, уста­нови, організації з визначен­ням правонаступника.

У разі підтвердження цього права за результатами атестації, вперше проведеної до 21 серпня 1997 року (упродовж п'яти років після набрання чинності Порядком проведення атестації робочих місць), до стажу, що дає пра­во на пенсію за віком на піль­гових умовах, зараховується весь період роботи на такому підприємстві у виробництвах, передбачених Списками, тоб­то період роботи із шкідливи­ми умовами праці до дати видання наказу на підприєм­стві про результати проведен­ня атестації та період роботи впродовж наступних п'яти років за умови, що впродовж цього часу на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (ви­робництво, робота, робоче місце).

Якщо атестація була впер­ше проведена після 21 серп­ня 1997 року в разі підтвер­дження права на пенсію за віком на пільгових умовах, до пільгового стажу зарахо­вується весь період роботи до 21 серпня 1992 року, п'я­тирічний період роботи на такому підприємстві, що пе­редує даті видання наказу про її результати, та період роботи впродовж наступних п'яти років за умови, що впродовж цього часу на під­приємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце).

Якщо атестація з 21 серп­ня 1992 року не проводила­ся, чи за результатами атеста­ції, вперше проведеної після 21 серпня 1997 року, право не підтвердилося, до пільго­вого стажу зараховується лише період роботи із шкідливими умовами праці на такому під­приємстві, в установі чи орга­нізації до 21 серпня 1992 ро­ку включно, тобто до набран­ня чинності Порядком прове­дення атестації робочих місць. У такому самому порядку за­раховується пільговий стаж, якщо за результатами атес­тації, вперше проведеної до 21 серпня 1997 року, право на пільгове пенсійне забезпе­чення не підтвердилось.

У разі не підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за результа­тами чергової атестації, про­веденої впродовж п'яти років із дати проведення поперед­ньої атестації, до пільгового стажу зараховується період роботи на такому підприємстві, в установі чи організації до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення чергової атеста­ції, якою відповідне право не підтверджено.

Відповідальність за своєчас­не та якісне проведення ате­стації покладається на керів­ника підприємства, організа­ції, а контроль за якістю прове­дення атестації, правильністю застосування Списків № 1 і №2 виробництв, робіт, про­фесій, посад і показників, що дають право на пільгове пен­сійне забезпечення, пільги і компенсації, покладається на органи Державної експертизи умов праці.

Підтвердження пільгового стажу

Основним документом, що визначає, де, ким і протягом якого часу працювала особа, є трудова книжка.

У тих випадках, коли в тру­довій книжці немає відомос­тей, що підтверджують право на пенсію на пільгових умо­вах, для підтвердження спе­ціального трудового стажу приймаються уточнювальні довідки підприємств, уста­нов, організацій (далі - під­приємства) або їх правона­ступників. Коли йдеться про підтвердження роботи в особ­ливо шкідливих і шкідливих умовах праці за Списками № 1 та №2, такі довідки є необ­хідними, оскільки в трудових книжках не зазначається, в яких умовах працювали осо­би, та не вказується, чи були такі особи зайняті певними роботами або на певних ви­робництвах протягом повно­го робочого дня.

У довідці мають бути вка­зані:

- періоди роботи, що за­раховуються до спеціального стажу;

- професія або посада;

- характер виконуваної  роботи,

- розділ, підрозділ, пункт найменування (або номери) Списків, якими передбачено ці роботи.

Крім довідки додаються копії наказів підприємства про результати атестації робочих місць із додатком, у якому зазначено перелік робочих місць та право особи на пенсію за ві­ком на пільгових умовах за Списком №1 чи №2.

Згідно з п. 5 Положення про Державну експертизу умов праці працівники цієї служби зобов'язані подавати органам, що призначають та виплачують пенсії, висновок щодо підтвердження (скасу­вання) права працівників на пенсію на пільгових умовах.

Видавати такі довідки ма­ють право винятково підприємства, на яких працювала особа, або їх правонаступники на підставі первинних доку­ментів. Якщо правонаступни­ка немає, підтвердження пе­ріодів роботи, що зарахову­ються до трудового стажу для призначення пенсії на пільго­вих умовах або за вислугу років, встановленої для окре­мих категорій працівників, здійснюється в порядку, ви­значеному Пенсійним фондом України (постанова правління від 10.11.2006 р. № 18-1) за погодженням із Мінпраці та Мінфіном, відповідними ко­місіями, що створені при го­ловних управліннях Пенсій­ного фонду України в кожній області та в м. Києві.

Якщо підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний тру­довий стаж може підтверджу­ватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загаль­нообов'язкового державного соціального страхування.

Заступник начальника управління Галина Колесник